اطلاعات تماس
جزئیات اطلاعات تماس
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس ایمیل
نعیمه ناصری مدیر مرکز 119
علیرضا امیرآبادی مدیر داخلی 101
سارا ایوبی رابط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی - رابط شاعا 104
آتوسا زنگنه مسئول قراردادها و پشتیبانی نرم افزار 122
محمدحسن معظمی گودرزی امور خدماتی 118
نادر رزم آرا مشاور استاندارد و ایزو 123
سیاوش توکلی مسئول امور مالی 108
مریم فتاحی حسابدار 125
محمد شاه محمدی مشاور مالی 120
محمدحسن معظمی گودرزی پاسخگوی پذیرش 103
فاطمه حیدری متصدی پذیرش 102
عاطفه السادات کاهه آزمایشگاه مرجع گازها 111
عاطفه السادات کاهه داخلی 111 و منصوره امینی داخلی 106 آزمایشگاه LSPR و آزمایشگاه رشد تک بلور 109
منصوره امینی آزمایشگاه AFM 106
آزمایشگاه کانفوکال 116
مرضیه احمدی - عاطفه السادات کاهه آزمایشگاه ICP 127
آزمایشگاه GC 111-127
محمدمهدی صفاری مدیر فنی آزمایشگاه XRD 121
الهام بازیار آزمایشگاه XRD 115
نداسادات فعال نظری آزمایشگاه XRD 114
وحید شجاعی - مریم گل آبادی آزمایشگاه SEM 105
آزمایشگاه خدمات مشترک 107
داود قرایلو آزمایشگاه TEM و DLS 110
کاظم رضا کاشی زاده آزمایشگاه خواص مکانیکی 117
فرم تماس
این فیلد اجباری می‌باشد
لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید
این فیلد اجباری می‌باشد
آدرس
رسانه های ما