فرم‌های عمومی
متقاضیان گرامی لطفاً به تاریخ امحا نمونه که در فرم درخواست آزمون ها درج شده است توجه کنید. در صورت درخواست عودت نمونه از طریق پست توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی، در فرم مربوطه مشخص کرده و رسید پرداخت مبلغ پست (300000 ریال) را به همراه فرم ارسال نمونه و فاکتور (در لیست زیر) تکمیل‌شده به آدرس مرکز خدمات آزمایشگاهی ارسال یا ایمیل نمایید.