فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :عملکرد محصول/دستگاه در تولید ازن

نام آزمایشگاه :کاربرد فناوری های الکتروشیمیایی در محیط زیست و انرژی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :سنگ زنی نمونه های تخت مغناطیسی

نام آزمایشگاه :کارگاه ماشینکاری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری ویسکوزیته فشار بالا و دما بالا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های شیمیایی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری تخلخل

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های شیمیایی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :سنجش تراوایی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه کنترل کیفی افزایه های شیمیایی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری ضریب انتقال هدایت حرارتی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه انتقال حرارت- ترمودینامیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :محمد حسینیان فرد

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری پارامترهای توان انعکاسی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه تست عملکرد تراشه های مجتمع

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :شیما کلهر

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اجاره پردازش گرافیکی (GPU)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پردازش سریع (HPC)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی کامپیوتر

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :خدمات مشاوره

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خدمات مشترک مقیم

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری نوفه ی سیستم های تهویه (3دور)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مهتاب شفیعی علویجه

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :میکروسکوپ فلورسانس

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :همولایزیس

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :خدمات پرینت سه بعدی

نام آزمایشگاه :کارگاه ماشینکاری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آماده سازی فوریتی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز عنصری (ICP)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :مرضیه احمدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :دما سنج تشعشعی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه ممیزی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :خستگی کم چرخه محوری-پیچشی (دو محوره)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بیومکانیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :امیرحسین جباری مستحسن

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :خستگی کم چرخه پیچشی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بیومکانیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :امیرحسین جباری مستحسن

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :خستگی کم چرخه محوری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بیومکانیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :امیرحسین جباری مستحسن

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :پیچش

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بیومکانیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :امیرحسین جباری مستحسن

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کشش

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بیومکانیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :امیرحسین جباری مستحسن

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات