گواهی ایزو 17025

دارای گواهینامه ایزو 17025 تحت عنوان الزامات عمومی برای تأیید صلاحیت آزمایشگاه­های آزمون و کالیبراسیون

این گواهینامه در حال حاضر 9 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون (7 آزمایشگاه مقیم در مرکز و 2 آزمایشگاه همکار، آزمایشگاه آب و فاضلاب در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف و آزمایشگاه مخابرات سیار در دانشکده برق) و جمعاً 92 آزمون در حوزه‌های مختلف و 4 کالیبراسیون در حوزه اندازه‌گیری گازها را در برمی‌گیرد.

مشاهده گواهینامه