اهداف

✅ متمرکزسازی و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی موردنیاز رشته‌های مختلف

✅  تسهیل فرایند خدمات میان آزمایشگاهی

✅ یکسان‌سازی فرآیند خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی

✅  حمایت از آزمایشگاه‌های دانشگاه با کمک در تأمین و تربیت نیروی متخصص و نیز گسترش، به روزرسانی و نگهداری تجهیزات

✅  تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشگاه

✅ استفاده بهینه و غیرانحصاری از تجهیزات آزمایشگاهی ارزشمند کشور

✅  انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی