1401/06/05

ساعت پذیرش نمونه تا پایان شهریورماه

پذیرش نمونه مرکز خدمات آزمایشگاهی  از تاریخ شنبه 5 شهریور تا پایان شهریورماه از ساعت 8 صبح تا 15 خواهد بود.