جستجو مبتنی بر: نام دانشکده/نام آزمایشگاه/ نام آزمون:
جستجو مبتنی بر:

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز CO ( سنجش غلظت گاز CO)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز SO2 ( سنجش غلظت گاز SO2)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز NOx ( سنجش غلظت گاز NOx)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025


آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز O3 ( سنجش غلظت گاز O3)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

مدیر آزمایشگاه: محمدرضا اجتهادی

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: طیف­‌سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

تعرفه: 1360000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: تعیین اندازه ذرات /پتانسیل زتا (Zeta Size )

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 3200000 ریال

فعال

ISO 17025


آزمون: فیلتراسیون DLS

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 850000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: تعیین اندازه ذرات

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 1850000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: پتانسیل زتا

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 1850000 ریال

فعال

ISO 17025


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Page 1 of 79